Emelt szintű angol érettségi felkészítés

Az emelt szintű angol érettségi a középfokú nyelvvizsga szintjének, B2-es (intermediate/upper-intermediate) nyelvtudásnak felel meg. Ez a szóbelin azt jelenti, hogy a beszélgetést fent tudnod tartani, a helyzetnek megfelelően spontán reagálni tudsz arra, amit a beszélgetőpartnered mond  (témafelvetés, kérdés, közbevetés, egyetértés, egyet nem értés). Képesnek kell lenned önálló, strukturáltabb, prezentáció-szerű beszédre is adott témával kapcsolatban. Az egyes témákhoz kapcsolódóan nemcsak a személyes tapasztalásokról, de átfogóbb összefüggésekben is tudni kell beszélni. A témakörök között lehetnek átfedések és bár ez nem külön tétel, de a célnyelvi országok sajátosságainak ismerete, saját kultúránkkal való összevetése (pl. ünnepek, étkezési szokások, oktatási intézmények, stb.) is előfordulhat több téma kapcsán.
A szóbeli vizsga az alábbi részekből áll:
 1. Introduction: Az első 1 percben egy-két ráhangoló kérdést kapsz (pl. hogy érkeztél, hogy érzed magad, mit fogsz a vizsga után csinálni, stb.). Ez még nem szorosan a vizsga része, csak az ismerkedést, feszültég oldását célozza.
 2. Conversation: A társalgás részben a vizsgáztató egy mondattal felvezeti a témát (lásd témakörök), majd néhány konkrét kérdést tesz fel, egyesével.
 3. Debate: A vita részben kapsz egy lapot, rajta egy állítással. Fél perced van összeszedni a gondolataidat és egyértelműen eldönteni, hogy inkább az állítás mellett vagy ellene fogsz érvelni. A vizsgáztató az érvelési készségedet fogja értékelni, nem fogja a véleményedet bírálni. Érdemes legalább 2-3 érvet összegyűjteni és azokat konkrét, akár saját tapasztalaton alapuló példákkal alátámasztani.
 4. Individual long turn: Ehhez a feladathoz kapsz néhány képet, amik kapcsolódnak egy témához, de maga a téma is fel van tüntetve a lapon. Fontos kiemelni, hogy nem képleírás a feladat, azok funkciója pusztán a gondolatébresztés, ötletadás (pl. hasonlóságok, különbségek, melyik áll közelebb hozzád a több kép közül és miért). Önállóan kell a témát felvezetni, akár saját tapasztalatokhoz kapcsolni, logikusan felépített gondolatmenettel kifejteni. Fél perced van átgondolni a feladatot.
Az írásbeli vizsgán az alábbi feladatokra számíthatsz:
 1. Olvasott szöveg értése. 70 perc, 3-4 szöveg, kapcsolódó kérdésekkel. A szöveg lehet tájékoztató, ismeretterjesztő jellegű, újságcikk, riport, levél, elbeszélés vagy modern, szépirodalmi szöveg.
 2. Nyelvhelyesség (Use of English). 50 perc, 4-5 feladat. Feladattípusok: feleletválasztós, megadott hiányzó szavak vagy mondatok beillesztése a szövegbe, hibajavítás, szóképzés (megadott szó átalakítása, pl igéből melléknév, főnév, stb. és beillesztése a mondatba), szövegből hiányzó szavak kitalálása önállóan és szöveg kiegészítése.
 3. Hallott szöveg értése. 30 perc, 2-3 feladat. Minden szöveget kétszer lehet meghallgatni, a feladatk elolvasásához és kitöltéséhez szükséges szünetekkel.  A feladat lehet: jegyzetek, táblázat kitöltése hiányzó adatokkal, feleletválasztós, rövid választ igénylő nyitott kérdés, hiányos mondatok kiegészítése, igaz/hamis, események vagy állítások sorba rendezése, térkép követése, ténybeli hibák javítása.
 4. Íráskészség. Ez az egyetlen vizsgarész, amelyben megengedett egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt használata. 90 perced van 2 feladat megoldására:
 • Tranzakciós szövegalkotás – pl reagálás egy felhívásra, hirdetésre, jelentkezés álláshirdetésre, információkérés egy tanfolyamról, tanácsadás egy barátodnak emailben. Három megadott irányító szempont segít egy rövid, 120-150 szavas szöveg megírásában.
 • Hosszabb, véleménykifejtő szövegalkotás, négy irányító szempont alapján (200-250 szó). Esszé, magán- vagy hivatalos, intézménynek szóló levél, olvasói levél magazin szerkesztőjének, blogbejegyzés vagy internetes fórumon való hozzászólás, cikk.
Témakörök:
 1. Személyes vonatkozások, család
 2. Ember és társadalom
 3. Környezetünk
 4. Az iskola
 5. A munka világa
 6. Életmód
 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
 8. Utazás, turizmus
 9. Tudomány és technika
 10. Gazdaság

Itt jelentkezhetsz emelt szintű angol érettségi felkészítésre.